Top 50 Anime Character Names

Welcome to the top 50 anime character names. .

The Top 50 Anime Character Names List

These are the top 50 Anime Character Names for 2024.

1. Toyo
2. Naru
3. Shinza
4. Kiyo
5. No
6. Oki
7. Nobo
8. Kei
9. Take
10. Sada
11. Aki
12. Ka
13. Ata
14. Tomo
15. Shinza
16. Go
17. Oki
18. Ori
19. Juni
20. Na
21. Mo
22. Bai
23. Shi
24. Sumi
25. Atsu
26. Suke
27. Naga
28. Kuni
29. Azu
30. Mitsu
31. Tsune
32. So
33. Ri
34. Moro
35. Toyo
36. Mata
37. Moto
38. Mana
39. Hide
40. Enno
41. Ke
42. Mune
43. Hachi
44. Tsu
45. Ata
46. Toki
47. Ake
48. Shu
49. Matsu
50. Hoku

Generator more Anime Character Names

Need more Anime Character Names? Generate more with the Anime Character Name Generator.

Share your Favourite Top 50 Anime Character Names in the comments below: